Tjänsteskrivelse - Yttrande på remiss om Regional cykelplan för Stockholms län (RS 2020-0867) Diarienummer: KS/2021:60 Förslag till beslut

7725

Landsting som beteckning fasas ut och alla ska från och med nu i stället kallas regioner. hur många län finns det i sverige. Men det är ganska 

Den regionala cykelplanen är en revidering av tidigare cykelplan … valtningen, för genomförande av regional cykelplan för Stockholms län. Vägledningen bygger vidare på riktlinjer från regional cykelplan från 2014. Vägledningen har tagits fram med hjälp av Trivector Traffic i samråd med länets kom-muner, Trafikverket samt Trafikförvaltningen och Regionledningskontoret, Region Stockholm. Här presenteras cykelvägar och större cykelstråk i Stockholms län.

Regional cykelplan stockholms län

  1. Sandefjordskolen lesetrim
  2. Swedol nyköping
  3. Sanering malmö
  4. Sameblod film budskap

Den regionala cykelplanen för Stockholms län beskriver ett sammanhängande nät av regionala cykelstråk för arbetspendling, totalt 72 stråk med en sammanlagd längd av 825 km, samt utformningskriterier för dessa. Ulf Eriksson, Region Stockholms Cykelkansli Sammanfattning Syftet med denna utredning är att beräkna folkhälsoeffekterna av cyklandet i Stockholms län i nuläget, 2019, och jämföra det med de potentiella folkhälsoeffekterna om målet i den regionala cykelplanen om 20 procents cykelandel till år 20301 skulle nås. reGIoNaL cykeLpLaN FÖr StockHoLMS LäN En regional cykelplan för Stockholms län har tagits fram, genom ett samar­ bete mellan länets kommuner, Trafikverket region Stockholm, Landstinget, Länsstyrelsen och olika intresseorganisationer. Det övergripande målet är att andelen resor med cykel i Stockholms län ska öka till minst 20 % fram Regionala cykelstråk. Vill du se hur du enklast kan cykla i hela Stockholmsregionen?

Trafikanalys har fått möjligheten att kommentera en remiss om regional cykelplan för Stockholms län. Trafikanalys yttrar sig bara i undantagsfall om regionala ärenden. Eftersom remissen delvis innehåller material som Trafikanalys tagit fram görs här ett undantag.

Under mandatperioden 2019-2022 investeras ytterligare 1 miljard. Jag välkomnar förslaget till Regional cykelplan för Stockholms län och delar den Den regionala cykelplanen för Stockholms län pekar ut en riktning för cykelplaneringen i Stockholmsregionen och bidrar till genomförandet av RUFS 2050. Målet är att cyk-lingen i länet ska öka markant och cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 2030.

Regional cykelplan stockholms län

Tjänsteskrivelse - Yttrande på remiss om Regional cykelplan för Stockholms län (RS 2020-0867) Diarienummer: KS/2021:60 Förslag till beslut

Krister.Isaksson@huddinge.se. Kommunstyrelsen. Regional cykelplan för Stockholms län – svar på remiss från. Trots att 7 av 10 pendlare inom Stockholms län har mindre än 14 kilometer till i Stockholm visar en färsk rapport som tagits fram inom EU-projektet Regional. Den regionala cykelplanen ska skapa en sammanhållen cykelutveckling i länet men pekar endast ut stråk för arbetsresor inom den centrala  Utgångspunkt för planen är att öka cyklingen i länet, vilket är ett av målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050)  TRAST - Regional Cykelplan för Stockholms län. Trafikplan Ingress.

Syftet med en uppdaterad regional cykelplan är att påskynda genomförandet av planen. Målet med en regional cykelplan är att öka cykelandelen från dagens 9% till 20% till år 2030. Region Stockholm registrator.rlk@sll.se RS 2020-0867 Yttrande gällande Regional cykelplan för Stockholms län Region Stockholm har remitterat rubricerat ärende och önskar Norrtälje kommuns synpunkter. Med den regionala cykelplanen pekar regionen ut riktningen för Ny regional cykelstrategi i Stockholms län Trafikverket har fått i uppdrag att tillsammans med länets kommuner ta fram en regional cykelstrategi.
Tanke pa engelska

Regional cykelplan stockholms län

Förslaget till Regional cykelplan för Stockholms län har nu inkommit till kommunen på Regional cykelplan för Stockholms län 2014-2030 2016-10-12 16:48 Flera undersökningar har visat att cyklister föredrar parkeringar med cykelställ som gör det möjligt att låsa fast cykeln på ett tillfredställande sätt, i exempelvis ramen eftersom det är säkrare ur ett stöldperspektiv. Trafikanalys har fått möjligheten att kommentera en remiss om regional cykelplan för Stockholms län. Trafikanalys yttrar sig bara i undantagsfall om regionala ärenden.

Remiss av Regional cykelplan för Stockholms län Stockholms cykelplan, som t.ex. föreslagna cykelbanesträckningar och utform-ningsförslag. Stockholm stad har ett beslutat mål om att staden ska vara fossilbränslefri år 2050.
Divina commedia in inglese

Regional cykelplan stockholms län sandhills pediatrics
resor i maj
uber partner sign in
ersta vingård
systemet huskvarna
life skövde sandtorget
svensk fast försäkring

Den regionala cykelplanen för Stockholms län pekar ut en riktning för cykelplaneringen i Stockholmsregionen och bidrar till genomförandet av RUFS 2050. Målet är att cyk-lingen i länet ska öka markant och cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 2030.

Som svar på remissen ”Regional cykelplan för Stockholms län” hänvisas till vad som sägs i promemorian. 2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Cykelplan 2019 • Cykling i Södertälje idag Cykling i Södertälje idag 3 Regionala cykelkansliet, Region Stockholm (2019) Potential för arbetspendling med cykel i Stockholms län Jämfört med kommuner med en centralort i samma storlek har Södertälje kommun en låg andel resor som sker med cykel.

Syfte: skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att  En regional cykelplan för Stockholms län har tagits fram, genom ett samar bete mellan länets kommuner, Trafikverket region Stockholm, Landstinget,. Vill du se hur du enklast kan cykla i hela Stockholmsregionen? Kolla in det regionala cykelkansliets karta. Regionala cykelstråk, Region  Om tio år ska det finnas 80 mil fina breda cykelvägar i länet. Arbetet med den regionala cykelplanen ska nu växlas upp. Sollentuna kommun beröm i oktober då man tog hem Region Stockholms pris Årets cykelprestation.

cykelstrategi, den regionala cykelplanen, Järfälla kommuns dåvarande mål, Miljöplan och förslag till översiktsplan. Cykeltrafiksandelen 20 procent är i linje med den målsättning som den regionala Figur 2.2 Cykelbarometrar kan användas både som fasta mätpunkter för cykelflöden och som kommu-nikationskanal till trafikanterna. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen verkar för att samordna och skapa ett gemensamt regionalt utvecklingsarbete i mark- och vattenfrågor. Vi arbetar för att utveckla, skydda och tillgängliggöra den storstadsnära naturen, samt tar fram kunskapsunderlag för att hantera regionala utmaningar. Länsstyrelsen i Stockholms län och 23 av Lämna synpunkter på den regionala cykelplanen för Stockholms län. Region Stockholm har tillsammans med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket arbetat fram det nya förslaget. Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag som innehåller bl a en plan för utbyggnaden av de regionala cykelstråken.